ល.រ ឈ្មោះអតិថិជន លេខទូរស័ព្ទ លេខកូដ លើកទី សាខា
115 ទី សុង-Mrs 0718885332 288mrs 8 Mrs
114 ហុឹ យឿ-Mrs 0887554878 754mrs 4 Mrs
113 ម៉ែន សឿន-Mrs 081687826 633mrs 8 Mrs
112 ញុិល ជ្រៀប-Mrs 086854732 441mrs 11 Mrs
111 រឿង ហួម-MRS 0716803045 796mrs 3 MRS
110 តួត ម៉ៅ-Mrs 00 793mrs 3 Mrs
109 រុំ ស្រីរី-Mrs 0976414991 794mrs 3 Mrs
108 ឈឿន សរ -Mrs 0716319609 122mrs 6 Mrs
107 អ៊ន សារ៉ន-Mrs 0889339725 168mrs 13 Mrs
106 ជន សុភិន-Mrs 0972932234 01mrs 18 Mrs
105 យ៉ាន់ សៀប-Mrs 0883248379 482mrs 10 Mrs
104 អាន ណាន-Mrs 0886559877 456mrs 10 Mrs
103 ឈាង យឿត-733mrs 00 733mrs 4 733mrs
102 ជាល ង៉ា-Mrs 0715668109 750mrs 4 Mrs
101 ទិត្យ ធីរ៉ា-Mrs 0884963609 781mrs 3 Mrs
100 ជឿន គឹមហៀក-Mrs 060489511 783mrs 3 Mrs
99 ឌី គឹមអ៊ីម-Mrs 060981035 813mrs 3 Mrs
98 ម៉ិច ញឹក-Mrs 097662099 653mrs 7 Mrs
97 ម៉ន គៀន-Mrs 0887977602 669mrs 5 Mrs
96 ម៉ម សុខា-Mrs 070388510 688mrs 5 Mrs
95 រៀម ស្រីនឿត-MRS 0887977602 672mrs 5 MRS
94 ថា ច័ន្ទ-Mrs 0974659929 638mrs 7 Mrs
93 ផល ស្រីរ័ត្ន-Mrs 0872171175 612mrs 6 Mrs
92 ហ៊ាម ធាម-Mrs 066287955 411mrs 9 Mrs
91 តាប់ សារ៉ាន់-Mrs 0883679114 468mrs 9 Mrs
90 មាស កុសល-Mrs 078897724 469mrs 8 Mrs
89 រុីន គឿង-Mrs 0887048293 452mrs 9 Mrs
88 ហាន់ ជឿត-Mrs 088546123 419mrs 10 Mrs
87 សុិន មុិច-Mrs 0968227845 454mrs 9 Mrs
86 សុឹម សារឿន-Mrs 067509376 492mrs 6 Mrs
85 ទិត្យ សុផ្លា-Mrs 0719201846 393mrs 9 Mrs
84 លួម លឿប-Mrs 0969426773 355 8 Mrs
83 សាត ទូច-Mrs 0116209883 343mrs 8 Mrs
82 ម៉ៅ រិទ្ធី-Mrs 0714426061 320mrs 5 Mrs
81 ង៉ែត សេដ្ឋា-Mrs 087651516 13mrs 16 Mrs
80 សេន សាស-Mrs 096 536mrs 5 Mrs
79 ទុយ ឈន-Mrs 0714756487 420mrs 10 Mrs
78 ឈឺម ឈឿត-Mrs 088 559mrs 8 Mrs
77 ខឹម ឃឿន-Mrs 088 226mrs 12 Mrs
76 ញឹង ញាណ-Mrs 088 253mrs 10 Mrs
75 ភិន រៀវ-mrs 097 277mrs 7 mrs
74 ភ្លឿម សាវេុីន-MRS 096 292MRS 6 MRS
73 ចូ គារ-Mrs 0969711141 479mrs 8 Mrs
72 មួត មេត -Mrs 00 494mrs 9 Mrs
71 ឈឿន យ៉ាន-Mrs 0712154360 561mrs 4 Mrs
70 ផាន់ ផាលី-Mrs 00 587mrs 6 Mrs
69 ម៉ៅ វណ្ណរ៉ា-Mrs 0718428558 586mrs 6 Mrs
68 ឈិន យ៉ាត-Mrs 0717989283 213mrs 10 Mrs
67 ឆឺត សាម៉ុន-Mrs 0883248379 224mrs 12 Mrs
66 ចាន់ រដ្ឋា-Mrs 0889375220 239mrs 8 Mrs
65 ជិញ សាម៉ី-Mrs 060287597 286mrs 6 Mrs
64 ម៉ើ កក្កដា-Mrs 068760839 280mrs 7 Mrs
63 កង សម្បត្តិ-Mrs 0717168622 282mrs 9 Mrs
62 អៀន អេង-Mrs 0964494756 316mrs 10 Mrs
61 ធឿន សុភក្ដ័-Mrs 067609758 325mrs 8 Mrs
60 ជា ស៊ីណា-Mrs 0719330942 332mrs 6 Mrs
59 HOtest4-HO 0884126133 14ho 1 HO
58 testHO3-HO 0884126133 12HO 1 HO
57 testHO2-KRK 0884126133 11HO 1 KRK
56 HOtest2-HO 0884126133 10HO 1 HO
55 Test-HO 0884126133 09 1 HO
54 នៅ រ៉េត-Mrs 0882694632 421mrs 8 Mrs
53 វ៉ី ពឿង-Mrs 0887048293 448mrs 9 Mrs
52 ម៉ុម សុភាព-Mrs 0716317175 370mrs 10 Mrs
51 រ៉យ ស្រីមុំ-Mrs 070659052 384mrs 10 Mrs
50 បូរធី-Mrs 0965032617 404mrs 8 Mrs
49 ក្រូច សាវឿន-Mrs 0975158302 166mrs 21 Mrs
48 សឹន ច្រឹប-Mrs 0719218478 664mrs 6 Mrs
47 ហែម សុន-Mrs 0882977069 691mrs 4 Mrs
46 រើន ស្រីអូន-Mrs 0882366356 657mrs 2 Mrs
45 វ៉ាន់ ស្រីលីន-Mrs 0979297969 675mrs 5 Mrs
44 ហៃ ផានិត-Mrs 0972068057 661mrs 7 Mrs
43 ផៃ រៀម-Mrs 0715668109 665mrs 6 Mrs
42 ចក់ សុជា-Mrs 0974701740 692mrs 6 Mrs
41 ឈាង វឿត-Mrs 085410749 627mrs 6 Mrs
40 ប៉ែន ផល្លា-Mrs 012477889 601mrs 23 Mrs
39 ហ៊ាង គឹមហាក់-Mrs 0887205710 621mrs 6 Mrs
38 វុញ ណាត-Mrs 0977842532 631mrs 4 Mrs
37 ជា ស្រីម៉ៅ-Mrs 0978470524 777mrs 3 Mrs
36 គឺ ពិ-Mrs 0718657332 791mrs 3 Mrs
35 ណាក់ ភៅ-Mrs 0716833272 745mrs 3 Mrs
34 ស៊ុន វឿន-Mrs 0711507404 760mrs 3 Mrs
33 ម៉ៅ ហាត-Mrs 0888779226 761mrs 4 Mrs
32 ជៀវ បុរី-Mrs 0715535059 771mrs 2 Mrs
31 ធៃ ចាន់ធី-Mrs 0976525992 749mrs 7 Mrs
30 ជ្រុន ផល្លា-Mrs 066804849 700mrs 4 Mrs
29 សុខ ស្រីរី-Mrs 0712927767 705mrs 5 Mrs
28 វុញ ណេ-Mrs 086541320 703mrs 3 Mrs
27 ឡើយ សល់-Mrs 0718123933 718mrs 5 Mrs
26 ថៃ មន្ថា-Mrs 0972495727 792mrs 2 Mrs
25 សាន់ ស៊ីម-Mrs 0888496906 712mrs 5 Mrs
24 អ៉ិក ស៊ីណាត-Mrs 0169703365 785mrs 3 Mrs
23 នូ សុភាព-Mrs 0882359832 127mrs 15 Mrs
22 ញួម ម៉ៃ-Mrs 0978605894 118mrs 17 Mrs
21 ប៉ិក ហេន-Mrs 066275395 135mrs 13 Mrs
20 រឿន អាន-Mrs 0885832634 103 mrs 12 Mrs
19 ឈុន ស៊ីវិន-Mrs 0713235962 40mrs 11 Mrs
18 វួន ណារី-Mrs 070264669 097mrs 15 Mrs
17 សាន់ សុភាព-Mrs 0882144259 826mrs 1 Mrs
16 ញ៉ូ រ៉ា-Mes 060270598 817mrs 2 Mes
15 សុខ ឡៃហូ-Mrs 015435124 802mrs 2 Mrs
14 ចិន ជឿម-Mrs 0717382147 818mrs 2 Mrs
13 ប៊ី ពឿង-Mrs 0973310072 804mrs 2 Mrs
12 រិត សឿប-Mrs 00 811mrs 2 Mrs
11 សឿក រ៉ា-Mrs 00 810mrs 2 Mrs
10 ប៊ិន ទូច-Mrs 0716445205 322mrs 9 Mrs
9 ផង់ លឹម-Mrs 00 780Mrs 4 Mrs
8 ហ៊ឹង ហ៊ុំ-Mrs 086352880 756mrs 4 Mrs
7 រ៉ឺត ម៉ឺន-Mrs 0714326153 259mrs 9 Mrs
6 សេង លឿន-MRS 0886596782 111MRS 4 MRS
5 រឿន រួម-MRS 00 252MSR 10 MRS
4 រួម រី-MRS 0717753250 273MRS 10 MRS
3 រុន គឹម-MRS 070388510 821MRS 2 MRS
2 ចរិយា-HO 085389547 02HO 1 HO
1 ម៉ៅ អឹម-HO 0884126133 01HO 1 HO